Our Product

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

U Channel

U Channel

เหล็กรางน้ำ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน และนิยมนำใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง