Our Product

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

Round Bars

Round Bars

ใช้สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรง
กับโครงสร้าง เหมาะสำหรับงานที่พักอาศัย เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน บ้านเรือนทั่วไป
 
เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.)
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.)
, RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ